Nơi tui viết chuyện đời

Sooner better than later

Tạo blog cá nhân bằng Github Page vs Staticgen

Posted at — Jul 18, 2019

Requirement

Github Page: https://pages.github.com/

Github Page là một nơi github chia sẽ cho developer một resource để build 1 trang website tĩnh. github.io sẽ để trang website của chúng ta dưới tên 1 subdomain [username].github.io. Giống như trang blog của mình là https://khanhkid.github.io.

Hugo: https://www.staticgen.com/hugo Hugo is a static site generator written in Go

Git và một chút kiến thức về Markdown style có thể xem ở đây

Installing

 1. Tạo 1 trang Github Page theo hướng dẫn https://pages.github.com/
 2. Cài đặt Hugo (chi tiết)

Cài đặt trên Linux

  sudo apt-get install hugo
  hugo version #Kiểm tra hugo đã được cài hay chưa 

Khởi tạo 1 Hugo structure

  hugo new site [PATH_NAME]

Structure Hugo

Giới thiệu về structure của HUGO

  .
  ├── archetypes   # chứa mẫu của 1 bài post title, date, draft ... khi dùng `hugo new [post-name]`
  ├── config.toml   # chứa config variable khi hugo generate dùng lệnh `hugo`
  ├── content     # chứa nội dung các bài viết
  ├── data      # optional
  ├── layouts     # optional
  ├── static     # optional
  └── themes     # chứa themes của trang web

Cài Đặt Themes

Danh sách các theme được đóng góp trên hugo https://themes.gohugo.io/. Bạn chọn 1 theme phù hợp và cài đặt vào trong Hugo. Trong bài viết tôi chọn theme Ezhilđây

Trong 1 theme thường sẽ có 2 phần chính

Cách cài đặt và file config.toml.

2 phần này sẽ được miêu tả chi tiết trong github của từng theme.

Tạo bài post

Khởi tạo server

  hugo server

Sau khi run thì server thông thường sẽ hiển thị ở consolog đường link của test server. Thường sẽ là http://localhost:1313/

Tạo 1 bài post mới

  hugo new [post-name].md

Sau khi chạy hàm trên sẽ tạo ra 1 file [post-name].md trong thư mục content/posts

Tiếp theo là giai đoạn dùng Markdown style để viết bài post

Generate blog

Sau quá trình chỉnh sửa vào viết gì đó thì chúng ta sẽ đến công đoạn cuối cùng là Generate blog từ Markdown -> website tĩnh. Lệnh để generate.

  hugo 

Sau khi generate thì website tĩnh sẽ được tạo trong thư mục public. Nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta sẽ là copy toàn bộ file trong public và Repo [username].github.io

Summary

Về căn bản chúng ta đã tạo được 1 blog tĩnh từ Hugo và có thể dùng nó để làm nơi note, lữu trữ những bài viết của mình cũng như share cho mọi người về những kiến thức của chúng ta.

comments powered by Disqus