Nơi tui viết chuyện đời

Sooner better than later

Hướng dẫn tạo ssl wildcard free với Lets Encrypt

Posted at — Aug 7, 2019

SSL có 2 dạng chính mà chúng ta biết đến là

 1. Single SSL: https chỉ 1 domain giống như là

  https:\\example.com\
 2. Wildcard SSL: https cho tất cả các subdomain

  https:\\example.com\ 
  https:\\sub1.example.com\ 
  https:\\sub2.example.com\

Let’s Encrypt (LE) ngoài việc cung cấp 1 single SSL thì LE còn cung cấp cho người dùng có thể tạo wildcard SSL. Sau đây mình note lại những bước căn bản để lấy 1 wildcard SSL

Bước 1: Yêu cầu

Let’s Encrypt cần Python 2.7 or 3 và git để cài đặt

apt-get update
apt-get install python-minimal
python --version
apt-get install git-core
git --version

Bước 2: Cài Đặt Cert-Bot

Cert-Bot là 1 công cụ để lấy chứng chỉ LE

export LC_ALL="en_US.UTF-8"
export LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
cd /opt
git clone https://github.com/certbot/certbot.git
cd certbot && ./certbot-auto

Hoặc có thể cài bằng cách

sudo apt-get install letsencrypt

Bước 3: Tạo SSL

Để lấy chứng chỉ LE chúng ta dùng câu lệnh bên dưới

./certbot-auto certonly --manual \
  --preferred-challenges=dns \
  -d example.com \
  -d *.example.com \ 

certonly        Obtain or renew a certificate, but do not install it
-d           Add domain 
--preferred-challenges Dùng link address (https.dns) or DNS TXT records (dns)
--manual        Enable Tour guide 

Nếu chứng thực 1 single domain thì bạn có thể bỏ -d *.example.com Cerbot sẽ yêu cầu bạn làm 1 trong 2 việc chứng thực domain chính là của bạn

Certbot sẽ yêu cầu bạn tạo 1 file https://example.com/.well-known/acme-challenge/zDJK5Z4X993bHWLO6sWscuDIXMeGXY1quQmxyXkg8cY và chứa 1 nội dung để chức thực

Bạn phải add 1 records vào domain

image alt text

Bạn có thể dùng hàm dig txt _acme-challenge.[domain] để check TXT record đã apply chưa

Kết quả trả về là:

image alt text

Nếu thành công bạn sẽ nhận được message

IMPORTANT NOTES:
- If you lose your account credentials, you can recover through
e-mails sent to [email]
- Congratulations! Your certificate and chain have been saved at
/etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem. Your
cert will expire on xxx. To obtain a new version of the
certificate in the future, simply run Let's Encrypt again.
...

Như vậy bạn đã chứng thực được Cert ở địa chỉ: /etc/letsencrypt/live/[domain]

Việc còn lại là bạn apply Cert Key vào trong Apache or Nignx server của bạn

NGINX

server {
  listen   443 ssl http2;
  server_name example.com www.example.com;

  ssl_certificate   /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;

APACHE

SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/example.com/certificate.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/example.com/private.pem
SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/example.com/chain.pem

Thế là xong việc tạo 1 wildcard SSL cho domain của bạn

Bước 4: Auto Renew mỗi 3 tháng

LE chỉ cung cấp cho bạn 3 tháng vì vậy tạo 1 crontab để mỗi tháng tự động renew lại SSL là mọi chuyện ổn hết

30 0 1 */2 * /opt/certbot/certbot-auto renew && service [nginx|apache2] reload
comments powered by Disqus